Vår visjon

"Aktive elever med kulturell bagasje"

Danning: Elevene skal lære å kjenne og bruke lokale og regionale kunst- og kulturarenaer, og få forståelse for kunst og kultur sin rolle som brobygger og formidler av det spesielle og det mangfoldige.

Læring: Ved å delta i skapende prosesser skal elevene lære å ta i bruk sine kreative evner, og hente inspirasjon av andre til å videreutvikle egne kunstneriske uttrykksformer. Elevene skal lære å se kulturen både ut frå et historisk- og samtidsperspektiv.

Opplevelse: Kulturskrinet skal skape spontane møte mellom menneske og kunst, og legge til rette for at elevene får oppleve den estetiske dimensjon. Gjennom kunstnerisk egenutvikling og som betrakter skal enkelteleven få mulighet til å glede seg over kunsten i seg selv.