Kunst og kulturprosjekt i skolen

Kulturskrinet lanserte sine tanker om et nytt og styrket tilskudd til skolens eget kunst- og kulturprosjekt på skoleledersamling, høsten 2016.
Ordningen satte i gang fra og med skoleåret 2016/17.
Det som skiller denne ordningen fra den forrige, er en
vesentlig styrking økonomisk, samt et sterkere fokus på bredde og dybdelæring.
Skolen som får søknaden innvilget, vil få økonomisk tilskudd til samarbeid med kunstnere/eksperter over et helt skoleår.
Dette samarbeidet vil innebære en felles forpliktelse mellom skole og stab, i forhold til veiledning og oppfølging.
 

Fra nasjonalt hold er det bestemt at midler som gis fra DKS skal dokumenteres brukt direkte på eleven.
Kulturskrinet har i mange år støttet skolenes egne kunst-og kulturprosjekt. Det er et mål at elevene gjennom arbeidet får en større forståelse av hvordan kunst blir skapt, og hvilket arbeid og innsats som ligger bak et kunstverk. De vil få innsikt i hvilke tanker som ligger bak et uttrykk, og at kunsten kan ha ulike budskap. Det å lage kunst er en måte å uttrykke seg på, på samme måte som det å skrive en tekst og å bruke språket er uttrykksformer. Det fantastiske med kunsten er at det er et språk som kan forstås uavhengig av kulturell bakgrunn og språk. I vårt multikulturelle landskap har kunst en viktig rolle som samlende faktor. Et felles kunst og kulturprosjekt gir både innsikt i og forståelse av kunstens natur, samtidig som felles opplevelser skaper identitet, samhold, positivt skolemiljø og god grobunn for læring.

Iutarbeidelse av nye læreplaner, har flerfaglighet og dybdelæring fått et sterkere fokus enn det har hatt tidligere. For å være rustet for framtiden, vil elever ha behov for både kompetanse i fag og kompetanser som er mer fagovergripende, som å kunne lære, kommunisere, samarbeide, delta, utforske og skape.
Kreativitet og skaperglede er sentrale begrep i fagfornyelsen. Dette ønsker Kulturskrinet å underbygge og støtte opp om.

Flerfaglighet handler om å tilnærme seg faget fra ulike perspektiver. På denne måten får en mulighet til å komme mer i dybden, og dermed også oppnå større grad av læring. I Kulturskrinet er vi spesielt opptatt av kunstfagenes betydning i skolen. Kunstfagene har både stor verdi i seg selv, men kan også fungere som gode bidragsytere, verktøy og støtte til en dypere forståelse i andre fag.


Dersom en skole får prosjektmidler tildelt, ønsker Kulturskrinet at arbeidet med kunst og kultur skal være en tydelig integrert del av undervisningen i den inneværende prosjektperioden. Vi ønsker at Kunst og kulturprosjektet skal være mer enn en «happening» i form av en forestilling, en utstilling el. Dette kan godt være en del av prosjektets mål, - men vi ønsker å se en plan med en overordnet visjon der kunsten spiller en viktig rolle.
Prosjektet vil innebære en felles forpliktelse i forhold til veiledning, oppfølging og samarbeid mellom skole, fagstab og Kulturskrinets administrasjon.

Forskning på området forteller oss at skoler som tar arbeidet med kunst og kultur på alvor, også kan vise til bedre resultater i andre fag.
Arbeidet med kunst og kultur i skolen skaper rom for felles opplevelser og dermed også tilhørighet og identitet.

Søknaden skal inneholde:

• En tydelig målsetting for prosjektet
• Avklart prosjektperiode, med oppstart, slutt og angitte milepæler
• Konkrete tanker om hva prosjektmidlene skal brukes til
• Tanker om hva skolen ønsker veiledning og støtte til i arbeidet

Sørhåland Privatskole var den første skolen til å prøve ut vår nye modell. Prosjektet "Lese og skrivelyst mopt nye høyder" er et prosjekt som tar utgangspunkt i skolens satsingsområde, men på en ny og mer kreativ måte. Prosjektet har resultert i samarbeid mellom skolen og billedkunstner, forfatter, musikere, sjonglører, dramaturg og filosof.